Voorwaarden

Algemene voorwaarden Linquenda Theatershows

Artikel 1. Definities

 • 1.   “Linquenda”: Linquenda Theatershows, gevestigd in Amersfoort.
 • 2.  “Opdrachtgever”: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die aan “Linquenda” opdracht geeft een optreden te verzorgen of een andere dienst te verlenen.

Artikel 2. Toepasselijkheid

 • 1.Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle handelingen, aanbiedingen, leveringen, bevestigingen en overeenkomsten die “Linquenda” sluit met zijn (toekomstige) opdrachtgever.
 • 2.Een algemene verwijzing naar andere voorwaarden in documenten van de opdrachtgever die afwijken van deze voorwaarden geldt niet als een overeengekomen afwijking tenzij “Linquenda” deze afwijking schriftelijk ondertekend heeft aanvaard.

Artikel 3. Toepasselijk recht

 •  Op deze overeenkomst en daaruit vloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 4. Bepalingen met betrekking tot optredens

 • 1. “Linquenda” is gerechtigd bij de uitvoering van optredens gebruik te maken van de diensten van derden. De opdrachtgever verklaart met de prestaties van de derden bekend te zijn.
 • 2. De uitvoering door “Linquenda” van een optreden geschiedt op grond van de condities zoals schriftelijk in de opdrachtbevestiging vastgelegd. Indien bij de uitvoering hiervan, op welke wijze dan ook, wordt of moet worden afgeweken is “Linquenda” gerechtigd eventuele meerkosten, na overleg met de opdrachtgever, in rekening te brengen. “Linquenda” is niet verantwoordelijk voor de gevolgen van deze afwijking(en).
 • 3. “Linquenda” is niet aansprakelijk voor persoonlijke ongelukken, diefstal, beschadiging en/of vernieling door derden van materialen, attributen, en overige goederen en/of immateriële schade van de opdrachtgever.
 • 4. De opdrachtgever verklaart op de hoogte te zijn van de uitvoering en de prestaties van “Linquenda”.
 • 5. Eventueel, ter zake van het optreden, verschuldigde BUMA-rechten zijn voor rekening van de opdrachtgever, tenzij anders is overeengekomen.
 • 6. De opdrachtgever garandeert dat de locatie van het optreden voldoet aan de wettelijke eisen en beschikt over alle voor de uitvoering van het optreden noodzakelijke ontheffingen en vergunningen.
 • 7. Bij optredens in de open lucht is het risico van weersomstandigheden voor rekening van de opdrachtgever.
 • 8. De opdrachtgever is aansprakelijk voor diefstal, beschadiging en/of vernieling door derden van de door “Linquenda” meegebrachte materialen en apparatuur voor zover hij dit met het betrachten van redelijke zorg had kunnen voorkomen.
 • 9. De opdrachtgever verklaart bekend te zijn met de voorwaarden waaronder de artiest optreedt en met de faciliteiten die voor het optreden van “Linquenda” benodigd zijn.
 • 10. “Linquenda” is gerechtigd de kosten die bovengenoemde voorwaarden en faciliteiten met zich meebrengen, na overleg, in rekening te brengen bij de opdrachtgever. Dit voor zover deze kosten nog niet zijn opgenomen in de opdrachtbevestiging.
 • 11. Het tijdstip en de tijdsduur van het optreden zoals vastgelegd in de opdrachtbevestiging zijn bindend. Een verzoek van de opdrachtgever tot wijziging van dit tijdstip en/of deze tijdsduur kan alleen worden ingewilligd na instemming van “Linquenda”. Eventuele meerkosten hiervoor worden in overleg met de opdrachtgever vastgesteld.
 • 12. “Linquenda” is gerechtigd een optreden te annuleren dan wel op te schorten indien door overmacht verhindering is om op te treden. De reden van de verhindering wordt de opdrachtgever zo spoedig mogelijk, telefonisch of schriftelijk medegedeeld.
 • 13. Opschorten van het optreden vindt plaats indien, na overleg met de opdrachtgever, het optreden verschoven kan worden naar een later tijdstip.
 • 14. “Linquenda” kan niet worden aangesproken voor schade ontstaan door verhindering op grond van overmacht.
 • 15. Tenzij anders overeengekomen is “Linquenda” verantwoordelijk voor de afdracht van de wettelijke loonheffingen en premies werknemersverzekeringenter zake van het overeengekomen optreden.
 • 16. “Linquenda” houdt in de uitvoering van het optreden rekening met aard en achtergrond van de opdrachtgever en past de uitvoering zo nodig aan.
 • 17. Zowel de opdrachtgever als “Linquenda” hebben de plicht zich voldoende te verzekeren om aan toegekende schadeclaims door derden te kunnen voldoen.

Artikel 5. Overmacht

 • 1. In geval van overmacht aan de zijde van één der partijen zal de ene partij de andere onverwijld op de hoogte brengen. Onder vermelding van de oorzaak, de aard en de te verwachten duur van de overmacht.
 • 2. Onder overmacht zal in ieder geval ook begrepen zijn:
 •     1. gewapend conflict, burgeroorlog, opstand binnenlandse onlusten, oproer, muiterij en vordering zoals deze begrippen zijn gedefinieerd in de tekst
 •     van het Verbond voor Verzekeraars, gedeponeerd onder nr. 136/1981 Arrondisementsrechtbank te Den Haag.
 •     2. Een van overheidswege afkondiging van nationale rouw.
 •     3. Gevolgen van een atoomkernreactie onverschillig hoe die reactie is ontstaan.
 •     4. Ziekte of arbeidsongeschiktheid van de artiest(en).
 •     5. Storingen in de geregelde aanvoer van energieleveringen.

Artikel 6. Betaling

 • De opdrachtgever is door enkele overschrijding van de in de faktuur genoemde betalingstermijn in gebreke jegens “Linquenda”. Het volledige bedrag vermeld op de faktuur is dan direct invorderbaar. Bij overschrijding van de betalingstermijn is de opdrachtgever in ieder geval een vertragingsrente verschuldigd van 1,5% per maand.
 • Alle incassokosten, zowel in als buiten rechte, komen voor de rekening van de opdrachtgever en bedragen steeds tenminste 15% van de totale uitkoopsom, onverminderd de wettelijke BTW en rente.